نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وظایف اداره کل اداری و مالی استانداری

اهم خدمات و وظایف

 • انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه در حدود اختیارات قانونی تفویض شده.
 •   انجام امور تشکیلات استانداری و واحدهای سازماین تابعه.
 • انجام فعالیت های مربوط به بهبود فرایند انجام کار در استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.
 • انجام تشریفات قانونی استخدام و تهیه و صدور احکام استخدامی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه در حدود اختیارات تفویض شده.
 •  اقدام در تکمیل و تنظیم پرونده های پرسنلی و تهیه خلاصه پرونده کارکنان استانداری .
 • اقدام در اجرای مقررات انضباطی کارکنان استانداری .
 •  تهیه و صدور احکام انتقال ، انتصابات و ماموریت مستخدمین در حوزه استانداری بر اساس قوانین و مقررات مربوط .
 •   اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و برنامه ریزی و پیگیری تشکیل میته مربوطه.
 •   تهیه و صدور احکام انتقال ، انتصابات ، و ماموریت مستخدمین در حوزه استانداری بر اساس قوانین و مقررات.
 •  بررسی و اقدام در زمینه امور پرسنلی ، بازنشستگان و موظفین استانداری .
 •  انجام فعالیت های مربوط به عقد قراردادها و نحوه هزینه کرد آن.
 • تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایا (اعم از مستمر و غیرمستمر) در مورد مستخدمین استانداری و واحدهای تابعه.
 •  تهیه و تنظیم بودجه سالانه استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.
 •  تهیه و تنظیم گزارش­های لازم از نحوه اجرا و میزان پیشرفت طرح­ها و برنامه های استانداری و همچنین مشکلات و نارسایی های مربوط برای اگاهی استانداری .
 •  ابلاغ بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و فرمهای مربوط به بودجه استانداری و رماقبت و اعمال نظارت لازم در جهت تنظیم ، تکمیل و اعاده آنها.
 •  بررسی و تجزیه و تحلیل اعتبارات پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با توجه به طرح ها و برنامه های مربوط .
 •  نظارت بر بودجه عملیاتی و ارزشیابی از عملکرد بودجه استانداری از طریق اخذ مستمر گزارش های مالی و صورت عملکرد هزینه های قطعی از واحدها و تجزیه و تحلیل هزینه ها و در مقایسه با اعتبارات مصوبو تخصیصی .
 • ثبت و نگهداری تمامی آمارو اطلاعات پرسنلی بر اساس احکام صارده به منظور استفاده برآورد اعتبارات جاری استانداری .
 •  تهیه و تنظیم اعتبارات بر حسب برنامه ، فعالیت و عملیات .
 •  دریافت بودجه مصوب و تفکیک اعتبارات تصویبی بین برنامه ها و فعالیت های مختلف استانداری در قالب مواد هزینه و پیگیری تخصیصی اعتبارات سه ماهه پس از بالاغ بودجه.
 • ایجاد تسهیلات لازم به منظور تامین رفاه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه.
 •  دریافت ، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صارده .
 • تفکیک وارجاع نامه های رسیده به واحدهای مروبط و پیگیری در این زمینه به منظور تسریع در جریان امور.
 • بایگانی و نگهداری کلیه مکاتبات و اسناد و مدارک و اوراق عادی استانداری وانجام امور جاری .
 •  نگاهداری دفاتر اعتبارات و تامین هزینه ها بر اساس اعتبارات تخصیصی به تفکیک مواد و برنامه .
 • انجام امور دریافت ها و پرداخت های مستمر و غیرمستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله های رسیده.
 • تهیه و تنظیم صدور اسناد و پرداخت هزینه های مستمر و غیرمستمر استانداری و ثبت ارقام هزینه در دفاتر مربوط.
 • تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان استانداری.
 • اقدام در وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواست های صادر شده.
 • انجام وظایف مربوط به تسجیل طبق قانون محاسبات عمومی اختیارات تفویض شده.
 • رسیدگی به اسناد هزینه از نظر تکمیل مدارک و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه .
 • تهیه فهرست مطالبات کارکنان از بابت دیون سنواتی و غیره و ارسال آنها به مراجع ذیربط.
 • نگاهداری و تنظیم حساب اعتبارات و تعهدات و دیون و تهیه گزارش های لازم.
 •  بررسی و تهیه لوازم مورد نیاز و انجام تعمیارت ساختمان و اموال و اثاثیه استانداری طبق مقررات و حدود اعتبارات.
 • تهیه و تنظیم و نگاهداری حساب انبار و اسناد خرید.
 • تنظیم سرویس تلفن ، روشنائی و تاسیسات و برنامه کار خدمتگزاران ، رانندگان و نگهبانان و برنامه کشیک در غیرساعات اداری و نظارت بر نحوه کار انها.
 • مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثیه استانداری و پیشگیری از بروز آتش سوزی و سایر اتفاقات
 • انجام امور مربوط به وسائط نقلیه و حمل و نقل و استانداری و واحدهای تابعه.
 •  انجام امور دبیرخانه ای شورای اداری استان.