برگزاري سومين جلسه داخلي مجموعه همكاران اداره كل اداري و مالي


سومين جلسه داخلي مجموعه همكاران اداره كل  اداري و مالي در سال 93 روز سه شنبه مورخ 25/9/93 به رياست مدير كل ،معاونين ،روساي دواير و همكاران زير مجموعه تشكيل گرديد. در اين جلسه جناب آقاي هادي نسب مدير كل اداري و مالي به مباحثي از قبيل رعايت نظم و انظباط اداري و شكل و سياق جلسات پرداختند و همچنين گزارشي از عملكرد مجموعه اداري و مالي در آذر ماه ارائه شد.در پايان همكاران به ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات خود در زمينه هاي مختلف پرداختند.