بازديد مدير كل اداري و مالي از مجموعه فرهنگي ورزشي استانداري


مدير كل اداري مالي از محل مجموعه فرهنگي ورزشي استانداري بازديد كردند.

در اين بازديد از سالن ورزشي، محوطه داخلي و روشنايي فضا ها به صورت ميداني بازديد شد.

هادي هادي نسب بر تسريع در رفع مشكلات اين پروژه تاكيد كرد و در راستاي تحقق اين مهم دستوراتي صادر نمود.